Beleidsplan

 

Naam instelling, vestigingsplaats en adres

Hieronder staan de algemene gegevens van de stichting.

1: De naam van de stichting is: Stichting Just in Time 4 Heroes.

2: RSIN / fiscaal nummer 8588.70.526

3: Post adres Kapelmuur 10, 3991 VW Houten

4: Kvk nummer 71841318

5: Bankrekening NL31INGB0008437783

6: Website: https://justintime4heroes.nl/

Aanleiding oprichting

Wij zijn 10 vrouwen die al jarenlang samen een dansgroep vormen. Onze danslerares Barbara van Ommeren is mama van twee kinderen waarvan Justin in 2016 op 15-jarige leeftijd is overleden.

Vanaf zijn geboorte was al duidelijk dat hij een korte levensverwachting zou hebben. Ondanks dat de artsen hem een levensverwachting van 4 jaar gaven, is hij uiteindelijk 15 jaar geworden. Barbara en haar gezin hebben in de laatste fase nog genoten van een weekend weg als gezin. Na zijn overlijden hebben we daarom samen een Stichting opgericht.

Onze stichting zet zich in voor kinderen met een korte levensverwachting, om samen met het gezin nog 1 keer compleet herinneringen te maken op Terschelling. Omdat dit straks het enige is wat overblijft…de herinneringen.

 

Doel van de stichting

Conform artikel 2 van de notariële akte heeft de Stichting ten doel: het organiseren van gezinsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van kwetsbare jonge mensen, die leven binnen een gezin waarin dit welzijn onvoldoende kan worden geborgd dan wel waarin de ontwikkeling van deze jonge mensen al dan niet (ernstig) in het geding is, alsook ten behoeve van het hele gezin, voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk ka n zijn, alles inde ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: een toets toe te passen voor de toelating van jonge mensen tot de activiteiten van de Stichting waarbij als criterium geldt het welzijn van de betrokken jonge mensen op zowel sociaal, financieel als geestelijk gebied, zulks ter beoordeling van het bestuur.

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vrijwilligers en de plaatselijke samenleving en bestaat uit drie personen. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd.

Bij oprichting is het bestuur gevormd door:
Voorzitter                                           mevr. I.C.T.M. Spruit
Secretaris                                          mevr. W.B. van Zoest
Penningmeester                                mevr. R.J.A.M. Derwort

Het bestuur wordt conform de statuten gevormd door enkele vrijwilligers. Deze bestuursleden worden op voordracht benoemd door zittende bestuursleden.

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. Van de vergaderingen vindt een schriftelijk vastlegging plaats in de vorm van een besluiten- en/of actielijst. Voor de overige werkzaamheden en procedures binnen het bestuur wordt verwezen naar de statuten (artikelen 5 tot en met 10).

Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd. Bestuursleden hebben recht op een onkostenvergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten. Gestreefd wordt deze onkostenvergoedingen zo laag mogelijk te houden. Verder wordt er op toegezien dat de bestuurders het vermogen van de instelling niet kunnen gebruiken als eigen vermogen.

 

Financiele verantwoording

Het bestuur legt in het financieel jaarverslag verantwoording af voor het door de stichting gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het jaarverslag zal jaarlijks vóór 1 juni verschijnen. Deze stukken worden vastgesteld door het voltallige bestuur van de stichting en zullen worden gepubliceerd op de website www.justintime4heroes.nl

 

Visie van de stichting

 Een ernstig chronisch ziek kind zet het leven van ouders op z’n kop, zeker wanneer je te horen krijgt dat de levensverwachting nog maar kort zal zijn. Deze gezinnen

staan centraal bij Stichting Just in Time 4 Heroes. Voor hun willen wij dus een onvergetelijk weekend naar Terschelling organiseren. Waar ouders een weekend geen dokter hoeven te zijn, geen verpleegkundige handelingen hoeven te doen en alleen maar papa en mama zijn. Waar broertjes en zusjes in het zonnetje worden gezet en volledige aandacht kunnen krijgen. Even alles vergeten, even niet ziek voelen en even niet denken aan morgen… alleen het NU is belangrijk. Gewoon als gezin alleen maar genieten ondanks alle angsten, pijn en verdriet. Een stichting die zich inzet om zoveel mogelijk kinderen met een korte levensverwachting naar Terschelling te brengen.

Waarom de naam Just in Time 4 Heroes?

Het is voor ons een hele bijzondere naam. Hij staat als eerste natuurlijk voor Justin, die voor ons en voor velen een ware held was. Maar ook staat de naam voor de te korte tijd die deze zieke kinderen hebben. En wij hopen alle helden (want dat zijn deze kinderen voor ons) “net op tijd” met onze stichting de meest geweldige ervaring ooit op Terschelling te bezorgen.

Tijdens het weekend staat herinneringen maken centraal. Maar ook een moment voor ouders om even op adem te komen, omdat er ook verpleging aanwezig zal zijn. Een geheel weekend afgestemd op de behoefte van het kind en het gezin, zodat zij maximaal kunnen genieten van elkaar. 

Waarom Terschelling?

Dit eiland is voor Justin en het gezin altijd helend geweest, hij voelde zich daar bijna “beter”.Vanaf het moment dat we de haven in voeren zag je iets veranderen in hem, je zag een soort thuis gevoel in zijn ogen. Justin was op zijn best op Terschelling. Zo’n weekend gunnen wij alle zieke kinderen in Nederland!!!

Ons uiteindelijke doel is om jaarlijks 10 gezinnen dit te kunnen aanbieden.

“Nog één keer compleet als gezin een onvergetelijke herinnering op Terschelling”

 

Oprichting 2018

In juni 2018 was het eindelijk zover! De stichting is opgericht en de eerste activiteiten zijn gestart om zoveel mogelijk gezinnen te laten genieten van een heerlijk onbezorgd weekend Terschelling. Het doel is om in 2019 het eerste gezin een weekend weg aan te bieden naar Terschelling. Hiervoor zijn we druk bezig om de benodigde middelen gesponsord en gedoneerd te krijgen.

 

Te verrichten werkzaamheden 2018-2020

De stichting streeft er naar om ieder jaar een aantal gezinnen een weekend weg te bezorgen naar Terschelling. We willen graag ons eerste gezin in het eerste halfjaar van 2019 een weekend Terschelling bezorgen. We hopen genoeg middelen gesponsord en gedoneerd te krijgen om in 2019 minimaal 2 gezinnen een weekend Terschelling te bezorgen.

Voor 2020 hebben we als doel om 5 gezinnen een weekend Terschelling te bezorgen. En daarnaast willen we eind 2020 een dag organiseren voor de gezinnen die we een weekend weg bezorgd hebben zodat ze ervaringen kunnen delen met de andere gezinnen. We weten uit eigen ervaring dat dit belangrijk is.

Om de benodigde middelen te verzamelen gaan we in 2019 actief bedrijven en particulieren benaderen om sponsoren en donaties binnen te halen. Verder willen we in 2019 zelf een dansshow verzorgen waarmee we donaties willen binnen halen.

 

Wijze van gelden werven

De activiteiten van Stichting Just in Time 4 Heroes worden volledig gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. De stichting werkt met particulieren en bedrijven die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Hierin geldt nadrukkelijk geen minimaal bedrag.

 

Kosten

De stichting besteed haar financiële middelen nagenoeg volledig aan een directe kosten die betrekking hebben op het organiseren en uitvoering van de weekenden voor de gezinnen. Daarom zijn de overige kosten nagenoeg te verwaarlozen en blijven beperkt tot de kosten voor webhosting, kosten Kamer van Koophandel, bankkosten etc.  Een eventueel overschot van gelden worden toegevoegd aan het eigen vermogen en zullen in volgende jaren ingezet worden ten behoeve van de activiteiten van de stichting.

 

Financieel beleid

Het financieel beleid is er op gericht om alle donaties, giften en sponsoring ten goede te laten komen aan het beoogde doel van de stichting. Wij zullen bij de Belastingdienst een ANBI-status aanvragen voor de stichting.

Download het beleidsplan insclusief begroting.

 

 

 

 

Contactgegevens

Stichting Just In Time 4 Heroes
Kapelmuur 10
3991 VW Houten

Tel 06 16 107 084

IBAN. NL 31 INGB 0008 4377 83
K.v.K. 71841318